Για όσους έχουν ταυτόχρονα ανεσταλμένη και μη ανεσταλμένη σύμβαση

στις

Όπως είναι πια γνωστό στα μέλη μας, όλα ή σχεδόν όλα τα ιδιωτικά ωδεία ανέστειλαν τις συμβάσεις εργασίας αλλά τα δημοτικά όχι. Για τους εργαζόμενους σε δημοτικά ωδεία ο Συλλογός μας είχε στείλει προς τα συναρμόδια υπουργεία επιστολή με τα σχετικά αιτήματα. Το πρώτο αίτημά μας έχει καλυφθεί επίσημα εδώ και δέκα μέρες (βλ. τα Updates προγενέστερης ανακοίνωσής μας), ενώ νέα ΚΥΑ καλύπτει κατά μεγάλο μέρος και το δεύτερο.

Όσοι λοιπόν εργάζονται κυρίως σε ιδιωτικό ωδείο ή ωδεία και δευτερευόντως σε δημοτικό ωδείο (ή και ιδιωτικό ωδείο που δεν ανέστειλε τις συμβάσεις) δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ «εφόσον οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους δεν ξεπέρασαν το 30% των συνολικών ωρών εργασίας τους με βάση τις συμβάσεις εργασίας τους, από 15/3/2020 έως και 20/4/2020». Για να τη λάβουν, πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. [Σφάλμα της ΚΥΑ: η δήλωση υποβάλλεται στο https://supportemployees.services.gov.gr/.