Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΩΔΕΙΩΝ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΠΑ.Σ.ΑΠ.Ω.Μ.ΣΧ.)»

Άρθρο 1: Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα
Άρθρο 2: Σκοποί
Άρθρο 3: Μέσα επίτευξης των σκοπών του Σωματείου
Άρθρο 4: Μέλη του Σωματείου
Άρθρο 5: Εγγραφή τακτικών μελών
Άρθρο 6: Κωλύματα εγγραφής τακτικού μέλους
Άρθρο 7: Δικαιώματα των τακτικών μελών
Άρθρο 8: Υποχρεώσεις τακτικών μελών
Άρθρο 9: Οικειοθελής αποχώρηση τακτικού μέλους
Άρθρο 10: Διαγραφή μέλους – πειθαρχικές κυρώσεις
Άρθρο 11: Πόροι
Άρθρο 12: Οικονομική διαχείριση
Άρθρο 13: Όργανα διοίκησης – Εκπροσώπηση Σωματείου
Άρθρο 14: Διοικητικό Συμβούλιο
Αρθρο 15: Συνεδριάσεις ΔΣ – Αναπλήρωση μέλους ΔΣ – Πρακτικά ΔΣ
Άρθρο 16: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 17: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 18: Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 19: Γενικός Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 20: Ταμίας Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 21: Ελεγκτική Επιτροπή
Άρθρο 22: Γενική Συνέλευση
Άρθρο 23: Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
Άρθρο 24: Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις
Άρθρο 25: Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων
Άρθρο 26: Λήψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης
Άρθρο 27: Αρχαιρεσίες
Άρθρο 28: Ειδικές – Επιστημονικές Επιτροπές
Άρθρο 29: Διάλυση του Σωματείου
Άρθρο 30: Τροποποίηση Καταστατικού
Άρθρο 31: Βιβλία
Άρθρο 32: Σφραγίδα
Άρθρο 33: Προσωρινή Διοίκηση
Άρθρο 34: Έγκριση Καταστατικού

Άρθρο 1: ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο, με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΩΔΕΙΩΝ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΠΑ.Σ.ΑΠ.Ω.Μ.ΣΧ.)», με έδρα το Νέο Ηράκλειο Αττικής, οδός Ωραιοπούλου αρ. 18.

Στις σχέσεις του Σωματείου με φορείς της αλλοδαπής, η επωνυμία του θα αποδίδεται στην επίσημη μετάφρασή της στα Αγγλικά, στα Γαλλικά και στα Γερμανικά.

Άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Σωματείου είναι:

α) Η παρακολούθηση, η προάσπιση, η διαφύλαξη και η προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, καλλιτεχνικών, επαγγελματικών, κοινωνικών, ηθικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών συμφερόντων των μελών του, ήτοι των μουσικών που είναι απόφοιτοι, πτυχιούχοι και διπλωματούχοι, των αναγνωρισμένων ωδείων, μουσικών σχολών και των παραρτημάτων τους στην ημεδαπή.
β) Η προαγωγή και η εξύψωση του ηθικού, πνευματικού και καλλιτεχνικού επιπέδου των μελών του.
γ) Η καλλιέργεια και ανάπτυξη της επαγγελματικής, καλλιτεχνικής και συνδικαλιστικής συνείδησης και των δεσμών συναδελφικότητας και αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη του.
δ) Η επαγγελματική καθιέρωση, ανέλιξη και η επαγγελματική κατοχύρωση των μελών του.
ε) Η προστασία των μελών του σε όλους τους τομείς επαγγελματικής, κοινωνικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας τους.
στ) Η προστασία, κατοχύρωση και εξασφάλιση της είσπραξης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (συγγενικά δικαιώματα) των μελών του, καθώς και των αποδοχών τους σε κάθε χώρο εργασίας.
ζ) Η προστασία των μελών του από κάθε δυσμενή εις βάρος τους ενέργεια, απ’ όπου και αν προέρχεται, με γνώμονα το σεβασμό στους νόμους και στις δημοκρατικές αρχές και διαδικασίες.
η) Η καλλιέργεια και η ενίσχυση κάθε μορφής μουσικής – μουσικολογικής και εν γένει καλλιτεχνικής και επιστημονικής έρευνας και πειραματισμού και η προώθηση, ανάπτυξη, αναγέννηση και πρόοδος της μουσικής παιδείας και του πολιτισμού.
θ) Η επιστημονική ενημέρωση των μελών του και η ανύψωση του ηθικού, πνευματικού, καλλιτεχνικού και επαγγελματικού επιπέδου του επαγγελματία μουσικού στην κοινωνία, με απώτερο σκοπό την πνευματική, πολιτιστική, κοινωνική και εκπαιδευτική ανάταση της χώρας.
ι) Η συστηματική μελέτη των προβλημάτων των μελών και του κλάδου και η διαμόρφωση και προβολή προτάσεων και λύσεων, με κάθε νόμιμο μέσο και προς κάθε αρμόδια αρχή.
ια) Η έκφραση γνώμης για θέματα που αφορούν την προστασία των εθνικών, πολιτικών, συνδικαλιστικών, κοινωνικών και ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων των μελών του καθώς και η συμμετοχή στις κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους.
ιβ) Η ενεργός συμμετοχή σε κάθε δράση και προσπάθεια για την εκπαιδευτική, πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.
ιγ) Η καλλιέργεια της μουσικής παιδείας ατόμων κάθε ηλικίας, η αναβάθμιση του ρόλου της μουσικής και της μουσικολογίας στην εκπαίδευση και η ανάπτυξη της μουσικής εκπαίδευσης και της επιστήμης της μουσικής παιδαγωγικής.

Άρθρο 3: ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Οι σκοποί του Σωματείου επιτυγχάνονται με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο και ιδίως:

α) Με τη σύναψη συμβάσεων μισθώσεως ή παραχωρήσεως χρήσεων ακινήτου ή συμβάσεων αγοραπωλησίας για τη στέγαση των γραφείων του Σωματείου.
β) Με την εκπροσώπηση του Σωματείου σε Συμβούλια, Δημόσιες ή Ανεξάρτητες Αρχές, Δικαστικές Αρχές, Κρατικές Επιτροπές, Οργανισμούς, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, για την προβολή και επίλυση θεμάτων που αφορούν στα μέλη του και στο επάγγελμά τους.
γ) Με τη διοργάνωση κάθε νόμιμης μορφής κινητοποίησης ή δράσης για την προβολή, τη διεκδίκηση και την επίλυση κάθε θέματος που αφορά στα μέλη του και στο επάγγελμά τους.
δ) Με τη διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, ομιλιών, σεμιναρίων, προβολών, διαλέξεων, παρουσιάσεων, συγκεντρώσεων, συναυλιών, φεστιβάλ, διαγωνισμών, αποστολών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, εκδρομών, εορτών και εν γένει πολιτιστικών εκδηλώσεων και κοινωνικών δράσεων.
ε) Με την έκδοση περιοδικών, βιβλίων, ψηφιακών δίσκων και κάθε είδους ενημερωτικών εντύπων και φυλλαδίων σχετικά με τους σκοπούς του Σωματείου, τη μουσική παιδεία και τον εν γένει χώρο της μουσικής.
στ) Με την εγγραφή ψηφιακών δίσκων, κασετών και βίντεο.
ζ) Με τη λειτουργία βιβλιοθήκης, δισκοθήκης, κασετοθήκης, βιντεοθήκης και εν γένει αρχειοθήκης σε σχέση με τη μουσική, τη μουσική παιδεία, ιστορία και έρευνα.
η) Με την παράσταση, τη σύνταξη, κατάθεση και αποστολή υπομνημάτων, επιστολών, διαμαρτυριών, καταγγελιών, ενδίκων βοηθημάτων, ενδίκων μέσων και την προσφυγή με κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέσο, προς τις αρμόδιες κρατικές και δικαστικές αρχές.
θ) Με τη συνεργασία με φυσικά πρόσωπα, με άλλα σωματεία ή με κάθε είδους νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συναφείς σκοπούς, με κάθε είδους νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού, με Ομοσπονδίες, μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, με Κρατικές Αρχές, με εκπαιδευτικά ιδρύματα, με εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με κάθε μορφής κρατικούς ή διακρατικούς φορείς, για την παραγωγή κοινωνικού και πολιτιστικού έργου, την προβολή, προώθηση και διάδοση της μουσικής – καλλιτεχνικής παιδείας και συναφών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τη γενικότερη ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων, την επίλυση κοινών προβλημάτων και την επίτευξη κοινών στόχων.
ι) Με τη συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιδρύματα, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς κάθε μορφής, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες, οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με συναφείς σκοπούς.
ια) Με την προσχώρησή του σε υπερκείμενες Ενώσεις ή Οργανώσεις, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
ιβ) Με τη σύσταση άλλων φορέων ή νομικών προσώπων για την εκπλήρωση των σκοπών του.
ιγ) Με τη συνεργασία, με οποιονδήποτε τρόπο, με άλλα σωματεία ή ιδρύματα ή ενώσεις προσώπων ή οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή κρατικούς ή διακρατικούς φορείς ή φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την εκτέλεση των απ’ αυτούς εκτελούμενων έργων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, που είναι συναφή με τους σκοπούς του Σωματείου και προάγουν τη μουσική-μουσικολογική επιστήμη και παιδεία και τον μουσικό πολιτισμό.
ιδ) Με τη δημιουργία ιστοσελίδας, την προβολή του Σωματείου και την παρουσίαση του έργου και των σκοπών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εν γένει στον ψηφιακό χώρο.
ιε) Με τη θέσπιση εσωτερικών κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς των μελών του.
ιστ) Με τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και την εκπόνηση προτάσεων υπαγωγής σε ευρωπαϊκά ή κρατικά προγράμματα που αφορούν τα μέλη του και τους σκοπούς του.
ιζ) Με την ίδρυση μουσικών σχολών και ακαδημιών.
ιη) Με τη σύσταση και λειτουργία ειδικών – επιστημονικών επιτροπών για τη μελέτη, επεξεργασία, γνωμοδότηση και επίλυση σοβαρών θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος, που σχετίζονται με τους σκοπούς του Σωματείου και την ανάπτυξη της μουσικής – μουσικολογικής παιδείας και επιστήμης.
ιθ) Με την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων στους χώρους εργασίας των μελών του.

Και με κάθε άλλο νόμιμο μέσο που συντελεί στην πραγμάτωση και προαγωγή των σκοπών του Σωματείου.

Άρθρο 4: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο συγκροτείται από μουσικούς, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι και διπλωματούχοι αναγνωρισμένων ωδείων, μουσικών σχολών και των παραρτημάτων τους, στην ημεδαπή.

Τακτικό Μέλος του Σωματείου μπορεί να γίνει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, είναι κάτοχος διπλώματος ή πτυχίου αναγνωρισμένου ωδείου και μουσικής σχολής στη χώρα, ανεξαρτήτως επαγγελματικής ιδιότητας.

Το Σωματείο μπορεί να έχει και επίτιμα μέλη. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή των μελών του και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, άτομα με αναγνωρισμένο μουσικό και εν γένει καλλιτεχνικό και πνευματικό έργο ή άτομα που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες για τους σκοπούς και το έργο του Σωματείου.

Άρθρο 5: ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Για την εγγραφή μέλους στο Σωματείο απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται να αποφασίσει για την έγκρισή της ή μη στην αμέσως επόμενη Συνεδρίασή του. Στην αίτησή του το υποψήφιο μέλος, εκτός από τα πλήρη προσωπικά στοιχεία του, δηλώνει ότι έλαβε γνώση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα αυτές, καθώς και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στον ενδιαφερόμενο εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα, να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής του ως μέλους του Σωματείου. Κατά της απόφασης αυτής, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται τελεσίδικα και αμετάκλητα περί της παραδοχής ή μη της αίτησης του ενδιαφερομένου ως μέλους του Σωματείου.

Ο ενδιαφερόμενος, εφόσον δεν δικαιωθεί και από τη Γενική Συνέλευση, μπορεί να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία για την καταδίκη του Σωματείου σε δήλωση βούλησης.

Εάν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την εγγραφή του ενδιαφερόμενου, τότε η εγγραφή θεωρείται ότι έγινε από την ημέρα που υποβλήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η σχετική αίτηση.

Μετά την έγκριση της αίτησής του, κάθε νέο μέλος καταβάλλει για την εγγραφή του στο Σωματείο το ποσό των τριάντα (30,00) ευρώ και την ετήσια συνδρομή, ποσού 20 ευρώ. Το εκάστοτε ύψος της εγγραφής και της ετήσιας εισφοράς των Μελών μπορεί να αναπροσαρμόζεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η ιδιότητα του μέλους δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται.

Άρθρο 6: ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου ή των οργάνων διοίκησης αυτού:

α) Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
β) Όποιος έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και περί λογοκλοπής.
γ) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

Άρθρο 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Όλα τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα.

Κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου έχει δικαίωμα:
α) Να εκλέγει και να εκλέγεται, υπό την προϋπόθεση ότι είναι οικονομικά τακτοποιημένο.
β) Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου και ελέγχου στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και ψήφου σε αποφάσεις που απαιτούν ψηφοφορία.
γ) Να συμβάλλει στη διαμόρφωση της Ημερήσιας Διάταξης των Γενικών Συνελεύσεων και των Συνεδρίων με έγγραφες υποδείξεις – προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
δ) Να αναδημοσιεύει αποφάσεις και ανακοινώσεις του Σωματείου σε δημοσιογραφικό όργανο ή στο διαδίκτυο.
ε) Να ζητά μαζί με άλλα μέλη, εφόσον αποτελούν το 1/10 τουλάχιστον των μελών της Γενικής Συνέλευσης, με κοινή αίτησή τους, τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για συγκεκριμένα και γενικού ενδιαφέροντος θέματα.
στ) Να λαμβάνει γνώση και να ελέγχει τις πράξεις της Διοίκησης.
ζ) Να συμμετέχει στις εκδηλώσεις, στις δράσεις και στις ειδικές – επιστημονικές επιτροπές και ομάδες εργασίας του Σωματείου.

Άρθρο 8: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Όλα τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν ίσες υποχρεώσεις.

Κάθε μέλος του Σωματείου υποχρεούται:
α) Να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και στις εν γένει δραστηριότητες του Σωματείου.
γ) Να εναρμονίζει τη δράση του με τα γενικότερα συμφέροντα και τις επιδιώξεις του Σωματείου, να επιδεικνύει σωματειακή αλληλεγγύη και να απέχει από δραστηριότητες που αντιστρατεύονται τους σκοπούς του Σωματείου.
δ) Να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
ε) Να εκπληρώνει εμπρόθεσμα τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
στ) Να συμπεριφέρεται ευπρεπώς και να απέχει από ενέργειες και πράξεις βίας ή εν γένει παράνομες και αξιόποινες ενέργειες, καθώς και από συμπεριφορές που δεν συνάδουν με το ήθος και την αξιοπρέπεια του μουσικού και των κανόνων δεοντολογίας που διέπουν τα μέλη του Σωματείου.

Άρθρο 9: ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Κάθε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σωματείο, μετά από έγγραφη δήλωσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, υποβαλλόμενη ένα τουλάχιστον μήνα πριν τη λήξη του λογιστικού έτους. Η αποχώρησή του θα ισχύει για το τέλος του λογιστικού έτους, σύμφωνα με το άρθρο 87 Α.Κ., με την προϋπόθεση της προηγούμενης εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεών του προς το Σωματείο.

Από τη στιγμή της αποχωρήσεώς του, παύει κάθε δικαίωμά του ως μέλους του Σωματείου και δεν έχει κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Σωματείου.

Για την αποχώρηση του μέλους από το Σωματείο συντάσσεται διαπιστωτική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου, ευθύς μόλις περιέλθει σε αυτό η σχετική δήλωση αποχώρησης.

Κάθε τακτικό μέλος που αποχωρεί οικειοθελώς, ευθύνεται και μετά τη διαγραφή του για όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε το Σωματείο ώς την ημέρα που υπέβαλε την δήλωση αποχώρησής του.

Κάθε τακτικό μέλος που αποχωρεί οικειοθελώς, μπορεί να επανεγγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον εξέλιπαν οι λόγοι παραιτήσεώς του. Το επανεγγραφόμενο μέλος υποχρεώνεται να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής του και τη συνδρομή του τρέχοντος έτους.

Άρθρο 10: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Τακτικό μέλος χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του και διαγράφεται από το Σωματείο όταν:

α) Καθυστερεί την πληρωμή της συνδρομής του για περισσότερο από ένα (1) έτος.
β) Συντρέχει στο πρόσωπό του οποιοδήποτε από τα κωλύματα που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού.
γ) Συμμετέχει σε Σωματείο, συνδικαλιστική ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική ή μη οργάνωση, που αντιστρατεύεται τους σκοπούς του Σωματείου.

Στις ως άνω περιπτώσεις, για τη διαγραφή του μέλους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη έκπτωσής του από το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα αφότου τούτο έλαβε γνώση.

Επίσης τακτικό μέλος αποβάλλεται και διαγράφεται από το Σωματείο όταν:

α) Παραβιάζει τις διατάξεις του καταστατικού.
β) Δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου ή με πρόθεση παρεμποδίζει την εκτέλεσή τους.
γ) Συμπεριφέρεται κατά τρόπο αντίθετο και ασυμβίβαστο προς τους επιδιωκόμενους σκοπούς του Σωματείου, τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, γίνεται αρχικά έγγραφη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς το μέλος. Αν μετά τη σύσταση δεν εκλείψει ο λόγος διαγραφής, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί εγγράφως το μέλος σε ακρόαση για τις παραβάσεις που του αποδίδονται. Μετά την ακρόαση του μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη του κάθε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, υποβάλλει το πόρισμά του στη Γενική Συνέλευση περί της διάπραξης ή μη των αποδιδομένων στο μέλος παραβάσεων και της πειθαρχικής ποινής που πρέπει να επιβληθεί. Ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, αντί της οριστικής αποβολής του μέλους και της διαγραφής του από το Σωματείο, μπορεί να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της επίπληξης, του προστίμου, της στέρησης των δικαιωμάτων του για ορισμένο χρόνο, της στέρησης του δικαιώματος ανάληψης αξιωμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την συνδρομή της παράβασης ή μη, καθώς και της ποινής που πρέπει να επιβληθεί, με απόλυτη (1/2 συν 1) πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το ελεγχόμενο μέλος πρέπει να προσκληθεί εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο να προσέλθει για απολογία ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη Συνεδρίασή της. Σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος δεν προσέλθει στη Γενική Συνέλευση για απολογία, η τελευταία αποφασίζει και χωρίς αυτόν.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί επιβολής οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής κοινοποιείται στο μέλος με ηλεκτρονική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο Σωματείο.

Εάν το ελεγχόμενο μέλος είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, για όσο χρόνο διαρκεί ο πειθαρχικός έλεγχός του και μέχρι την έκδοση απαλλακτικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του και αναπληρώνεται από τον πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό. Επανέρχεται στη θέση του μόνο αν απαλλαγεί από κάθε κατηγορία.

Κάθε τακτικό μέλος που διαγράφεται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί να επανεγγραφεί, εφόσον εξέλιπαν οι λόγοι διαγραφής, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (αν είχε διαγραφεί λόγω αυτοδίκαιας απώλειας της ιδιότητας του μέλους) ή της Γενικής Συνέλευσης (αν είχε διαγραφεί λόγω πειθαρχικού παραπτώματος). Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης αντίστοιχα αναφέρει αιτιολογημένα εάν εξέλιπαν οι λόγοι αποβολής του μέλους. Το επανεγγραφόμενο μέλος υποχρεώνεται να καταβάλει τις συνδρομές του προηγούμενου και του τρέχοντος έτους της επανεγγραφής του, καθώς και το ποσό που αντιστοιχεί στο δικαίωμα της επανεγγραφής του.

Τον πειθαρχικό έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής ασκεί η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 11: ΠΟΡΟΙ

Πόροι του Σωματείου είναι οι ακόλουθοι:

α) Οι εισφορές εγγραφής και επανεγγραφής των τακτικών μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Οι ετήσιες συνδρομές των τακτικών μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Τα εν γένει έσοδα από την περιουσία του Σωματείου, όπως ενδεικτικά οι τόκοι καταθέσεων.
δ) Οι έκτακτες προαιρετικές εισφορές των μελών του.
ε) Τα έσοδα από τις διάφορες εκδηλώσεις, εκδρομές, δραστηριότητες, δρώμενα και εκδόσεις του Σωματείου.
στ) Οι δωρεές, κληροδοσίες, κληρονομιές, επιχορηγήσεις και χορηγίες φυσικών ή νομικών προσώπων και δημοσίων και δημοτικών αρχών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προσκρούουν στους σκοπούς του Σωματείου ή δεν εμποδίζουν την πραγματοποίησή τους.
ζ) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο που δεν έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του Σωματείου.

Άρθρο 12: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Το οικονομικό έτος του Σωματείου αρχίζει την 01η του μηνός Ιανουαρίου και λήγει την 31η του μηνός Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Το Σωματείο τηρεί σε ανώνυμες τραπεζικές εταιρείες έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους κατατίθεται από τον Ταμία κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την ακίνητη και κινητή περιουσία του Σωματείου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη συντήρησή της και την αξιοποίησή της, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, και υπέχει υποχρέωση λογοδοσίας για τις σχετικές ενέργειές του στην Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 13: ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Όργανα διοίκησης του Σωματείου είναι:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο
β) Η Ελεγκτική Επιτροπή και
γ) Η Γενική Συνέλευση

Το Σωματείο εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις του και τις συναλλαγές με τους τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιες και κρατικές αρχές, δικαστικές αρχές, κρατικούς ή μη οργανισμούς, ενώπιον Δικαστηρίων και πάσης Αρχής, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 14: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση το μηνα Απρίλιο, με μυστική ψηφοφορία, για θητεία δύο (2) ετών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται από τα τακτικά μέλη του Σωματείου.

Τα εκλεγμένα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου, συγκεντρώνονται, εντός χρονικού διαστήματος οκτώ (8) ημερών από την εκλογή τους, ύστερα από πρόσκληση του πρώτου σε ψήφους μέλους, και συγκροτούν το Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα, εκλέγοντας, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τρία (3) Μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση μεταξύ των συμβούλων που ισοψήφισαν. Κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση, γίνεται η παράδοση-παραλαβή των καθηκόντων από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε υπόθεσης του Σωματείου που εμπίπτει στα νόμιμα και καταστατικά καθήκοντά τους, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής.

Αρθρο 15: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά, στην έδρα του Σωματείου, μία φορά κάθε δίμηνο, ύστερα από Πρόσκληση του Προέδρου, που περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο και το χρόνο της Συνεδρίασης και γνωστοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στο Σωματείο, πέντε (5) ημέρες πριν τη Συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και έκτακτα, όποτε κριθεί αναγκαίο, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου ή τουλάχιστον τριών μελών του, στην οποία πρέπει να αναφέρονται και τα θέματα της ημερησίας διατάξης και η οποία ανακοινώνεται στα υπόλοιπα μέλη, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στο Σωματείο, είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον πέντε από τα μέλη του.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και με φανερή ψηφοφορία, εκτός και αν αποφασισθεί, με σχετική πλειοψηφία, η διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας ή αν ορίζεται άλλως στο παρόν Καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας, με φανερή ψηφοφορία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρείς (3) συνεχείς συνεδριάσεις, της απουσίας του βεβαιουμένης με τη σημείωσή της στα βιβλία πρακτικών, χάνει την ιδιότητα του μέλους, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, παύσης, έκπτωσης ή συνεχούς κωλύματος του Προέδρου ή άλλου μέλους του, το Διοικητικό Συμβούλιο καλύπτει την κενή θέση με το πρώτο σε σειρά αναπληρωματικό μέλος και ελλείψει τούτου, εκλέγεται νέο μέλος, μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από όλα τα μέλη του που είναι παρόντα στη Συνεδρίαση. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 16: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Σωματείου και αποφασίζει, σύμφωνα με το Καταστατικό, για τα θέματα που αφορούν στο Σωματείο.

Ειδικότερα:

α) Συζητά και αποφασίζει για κάθε θέμα που σχετίζεται με τους σκοπούς και τη δραστηριότητα του Σωματείου, εκτός από τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό.
β) Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου και επιμελείται για την συντήρηση και την αξιοποίηση αυτής.
γ) Είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
δ) Καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς και απολογισμούς της δράσης του και τους υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Επίσης, τους κοινοποιεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του προκειμένου να τηρείται διαφάνεια.
ε) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης αυτών.
στ) Αποφασίζει για την άσκηση πάσης φύσεως ενδίκων βοηθημάτων (αγωγών, προσφυγών κλπ) και ενδίκων μέσων, με σκοπό την προστασία των συμφερόντων του Σωματείου, για την αντίκρουση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων στρεφομένων εναντίον του, για την παραίτηση από την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων και για κάθε εν γένει δικαιοπραξία που αφορά τα συμφέροντα και τις υποθέσεις του Σωματείου. Γενικά εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και εξώδικης και δικαστικής Αρχής.
ζ) Ορίζει, με απόφασή του, ένα ή περισσότερα μέλη ή άλλα πρόσωπα να εκπροσωπούν το Σωματείο εν γένει ή για ορισμένες μόνο πράξεις, καθορίζοντας στη σχετική απόφασή του τις πράξεις αυτές.
η) Διορίζει και παύει έμμισθο και άμισθο υπαλληλικό προσωπικό και καθορίζει το έργο, τα προσόντα, τον βαθμό και τις αποδοχές του.
θ) Αποφασίζει και εγκρίνει κάθε οικονομική δαπάνη του Σωματείου.
ι) Συγκροτεί Επιστημονικές Επιτροπές και ομάδες εργασίας από μέλη ή μη, με ειδικές γνώσεις, πείρα και επαγγελματική κατάρτιση ή με ενδιαφέρον σε ειδικά θέματα, με σκοπό τη μελέτη, επεξεργασία, παρακολούθηση, γνωμοδότηση και επίλυση ειδικών θεμάτων που συνέχονται με τους σκοπούς του Σωματείου.

Άρθρο 17: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές και εν γένει κατά τις συναλλαγές του με τους τρίτους, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τραπεζικά ιδρύματα, κρατικούς και διακρατικούς φορείς, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και οργανισμούς, κρατικού και μη, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β) Συγκαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, διευθύνει και προεδρεύει στις συνεδριάσεις αυτού.
γ) Υπογράφει, με το Γενικό Γραμματέα, κάθε έγγραφο σχετικό με τη λειτουργία του Σωματείου, όπως εντάλματα πληρωμής, έγγραφα αλληλογραφίας, πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Επιβλέπει την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την καλή ταμειακή διαχείριση.
ε) Δίνει εντολή για πληρωμή δαπανών που προβλέπει ο ετήσιος προϋπολογισμός, καθώς και των εκτάκτων δαπανών που αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.
στ) Σε έκτακτες περιπτώσεις, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων. Στη συνέχεια και εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο για να το ενημερώσει, προκειμένου να καθορισθούν οι περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν.

Άρθρο 18: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Αντικαθιστά τον Πρόεδρο για όσο διάστημα αυτός απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του.
Ο Πρόεδρος έχει τη δυνατότητα να εκχωρήσει στον Αντιπρόεδρο ορισμένες από τις αρμοδιότητές του.
β) Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιπροέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει αντικαταστάτη του άλλο μέλος του.

Άρθρο 19: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Γενικός Γραμματέας, εκτός από τα καθήκοντα που μοιράζεται με τον Πρόεδρο, όπως ορίζεται στο άρθρο 17:

α) Διευθύνει το γραφείο του Σωματείου και φυλάσσει το αρχείο.
β) Κρατά τη σφραγίδα του Σωματείου.
γ) Τηρεί τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, το Μητρώο μελών, το Πρωτόκολλο εισερχομένων – εξερχομένων, το βιβλίο περιουσίας του Σωματείου, τηρεί τα αρχεία του σωματείου, διεξάγει την αλληλογραφία, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων.
δ) Συγκαλεί, με εντολή του Προέδρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Σωματείου σε συνεδρίαση ή συνέλευση.

Σε περίπτωση που ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει αντικαταστάτη του άλλο μέλος του.

Άρθρο 20: ΤΑΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Ταμίας έχει την ευθύνη των οικονομικών θεμάτων του Σωματείου και είναι υπόλογος για τα χρήματα που διαχειρίζεται. Τα χρήματα του Σωματείου, που υπερβαίνουν το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ, κατατίθενται σε μία Τράπεζα και σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα του εκάστοτε Προέδρου και Ταμία, από όπου γίνονται αναλήψεις μετά από εντολή και ειδική εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα:

α) Εισπράττει τις ετήσιες συνδρομές και γενικά όλες τις οικονομικές παροχές των μελών προς το Σωματείο, εκδίδοντας και υπογράφοντας διπλότυπες αποδείξεις.
β) Ενεργεί οποιαδήποτε πληρωμή με εντάλματα που εκδίδονται μετά από έγκριση της δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.
γ) Τηρεί τα λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με το νόμο, και φυλάσσει τα σχετικά παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών.
δ) Συντάσσει, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, τον προϋπολογισμό και απολογισμό της διαχείρισης του Σωματείου, παρακολουθεί την ταμειακή ενημέρωση των μελών του Σωματείου, υποβάλλει κάθε δίμηνο λεπτομερή έκθεση εσόδων – εξόδων προς το Διοικητικό Συμβούλιο και πίνακα των μελών που καθυστερούν την συνδρομή τους και
ε) Συντάσσει τον Ετήσιο Ισολογισμό που περιλαμβάνεται στη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει αντικαταστάτη του άλλο μέλος του.

Άρθρο 21: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς την οικονομική διαχείριση, ασκεί 3μελής Ελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Τακτική Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία, για 2ετή θητεία και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα μέλος.

Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής συγκροτούνται σε Σώμα στα Γραφεία του Σωματείου, με μυστική ψηφοφορία, εντός τριών (3) ημερών από την εκλογή τους και ύστερα από πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφισε από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό. Αν αυτό αμελήσει, η σύγκληση γίνεται από οποιοδήποτε άλλο μέλος που εκλέχθηκε για την Ελεγκτική Επιτροπή.

Το μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής που αποχωρεί για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Αν πρόκειται για αποχώρηση του Προέδρου, γίνεται ανασυγκρότηση σε σώμα της Ελεγκτικής Επιτροπής, μετά την αναπλήρωση.

Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται στην Αθήνα, στα Γραφεία του Σωματείου: α) Τακτικά, δύο (2) φορές το χρόνο, τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο, για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, β) Έκτακτα, όταν καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) Όταν καλείται από 2 μέλη της.

Η τακτική συνεδρίαση της Ελεγκτικής Επιτροπής γίνεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, στην οποία αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ανακοινώνεται στα μέλη της, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, με ηλεκτρονικό μήνυμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στο Σωματείο. Για επείγοντα θέματα δεν είναι αναγκαία η 5ήμερη προειδοποίηση.

Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά στο ειδικό βιβλίο Πρακτικών της Ελεγκτικής Επιτροπής. Επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο ελέγχου και διαχείρισης.

Ο Διαχειριστικός έλεγχος του Διοικητικού Συμβουλίου από την Ελεγκτική Επιτροπή γίνεται κάθε Ιανουάριο και Ιούνιο με πρόσληψη ορκωτού ελεγκτή, αναφέρεται σε όλα τα έσοδα και έξοδα που πραγματοποιήθηκαν στην περίοδο και συντάσσονται ειδικές εκθέσεις, που παρουσιάζονται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 22: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Σωματείου και απαρτίζεται από τα οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά μέλη της. Αποφασίζει για κάθε υπόθεση του Σωματείου που δεν υπάγεται ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Ειδικότερα:

α) Συζητά και αποφασίζει για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης.
β) Εγκρίνει ή καταψηφίζει τα πεπραγμένα της Διοίκησης.
γ) Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό και Απολογισμό του Σωματείου, καθώς και τους ετήσιους Ισολογισμούς.
δ) Αποφασίζει για την επανεγγραφή ή τη διαγραφή μελών και την επιβολή των πειθαρχικών κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού.
ε) Εκλέγει, για την καθορισμένη θητεία τους, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή.
στ) Ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή και παύει τα μέλη τους, για σπουδαίους λόγους και ιδίως για βαριά παράβαση των καθηκόντων τους ή για πλημμελή άσκηση των διαχειριστικών καθηκόντων τους.
ζ) Ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής και επιβάλλει σε αυτά πειθαρχικές ποινές σε περίπτωση διάπραξης πειθαρχικών παραβάσεων.
η) Καθορίζει το ποσό δικαιώματος έκτακτης εισφοράς από τα μέλη της.
θ) Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού και τη διάλυση του Σωματείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Καταστατικό.
ι) Αποφασίζει για τις σχέσεις του Σωματείου με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και σωματεία με συναφείς σκοπούς.
ια) Αποφασίζει για την επιλογή των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών – επαγγελματικών οργανώσεων, στις οποίες εγγράφεται το Σωματείο ως μέλος, ή τη διαγραφή από αυτές και νομιμοποιεί τους αντιπροσώπους της που ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση της Δευτεροβάθμιας Οργάνωσης για την εκλογή αντιπροσώπων της στη Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας.
ιβ) Ανακηρύσσει επίτιμα μέλη του Σωματείου άτομα με σημαντική προσφορά και έργο στον καλλιτεχνικό, πνευματικό και μουσικό χώρο ή στην πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου και της μουσικής.

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες.

Άρθρο 23: ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Κάθε χρόνο συγκαλείται στην Αθήνα, μία (1) Τακτική Γενική Συνέλευση εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναρτάται στα γραφεία του Σωματείου δέκα (10) ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Στην πρόσκληση για Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρονται:

α) Ο τόπος της Συνέλευσης.
β) Η χρονική διάρκεια με ημέρα και ώρα έναρξης.
γ) Ο αύξων αριθμός της Συνέλευσης.
δ) Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης με τις εισηγήσεις της Διοίκησης πάνω στα θέματα αυτά.
ε) Το αναγκαίο ποσοστό μελών για απαρτία της Συνέλευσης.

Άρθρο 24: ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται:

α) κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου,
β) ύστερα από έγγραφη αίτηση, που θα αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, των τακτικών μελών που αντιπροσωπεύουν το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου και
γ) ύστερα από έγγραφη αίτηση της Ελεγκτικής Επιτροπής, όταν ανακύψει οικονομική ή διοικητική αταξία στη διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καλέσει τα μέλη του Σωματείου σε Γενική Συνέλευση εντός πέντε (5) ημερών, διαφορετικά η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τα μέλη που το ζήτησαν ή την Ελεγκτική Επιτροπή, εντός πέντε (5) ημερών.

Άρθρο 25: ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται το ½ του συνόλου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου που έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός των περιπτώσεων των άρθρων 99 και 100 Α.Κ. και όπου ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό.

Αν η Γενική Συνέλευση δεν έχει απαρτία, τότε καλούνται για δεύτερη φορά τα μέλη σε Γενική Συνέλευση μέσα σε επτά (7) ημέρες. Η νέα Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τα 2/5 του συνόλου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν και τότε δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται νέα Συνέλευση μέσα σε δύο έως δεκαπέντε (2-15) ημέρες, οπότε πραγματοποιείται με όσα μέλη παρίστανται και είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι να διαπιστωθεί απαρτία. Στη συνέχεια εκλέγονται, με σχετική πλειοψηφία των παρόντων, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ο Γραμματέας, που δεν μπορεί να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες της και ο Γραμματέας επιμελείται της σύνταξης και της καθαρογραφής των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία υπογράφει με τον Πρόεδρο. Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει έγκυρα μόνο σε θέματα της ημερήσιας διάταξης. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να δοθεί ο λόγος σε πρόσωπα ειδικής κατάρτισης, αν κριθεί αναγκαίο να φωτιστεί η Συνέλευση σε συγκεκριμένο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Άρθρο 26: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (1/2 συν ένας) των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, εκτός αν πρόκειται για τροποποίηση του Καταστατικού ή διάλυση του Σωματείου οπότε απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες αν δεν υπάρχει απαρτία.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, δια ανάτασης του χεριού, εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις.

Είναι μυστική η ψηφοφορία για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Εφορευτικής Επιτροπής, για θέματα Εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκρισης λογοδοσίας, για προσωπικά ζητήματα και για κήρυξη απεργίας.

Όταν πρόκειται για έγκριση Προϋπολογισμού, Απολογισμού, Κανονισμού Εσωτερικής λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογή Προσωρινού Προεδρείου, η ψηφοφορία γίνεται με ονομαστική κλήση των παρόντων μελών.

Η Γενική Συνέλευση, όταν κρίνει ότι για κάποιο θέμα που δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό, είναι αναγκαίο να ληφθεί απόφαση με μυστική ψηφοφορία, μπορεί με απόφασή της να το πράξει.

Άρθρο 27: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Κάθε δύο (2) έτη, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης γίνονται οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ακουστεί η λογοδοσία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Πριν την ψηφοφορία, η Γενική Συνέλευση εκλέγει, για την διενέργεια των εκλογών, τριμελή Εφορευτική Επιτροπή.

Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρό της, και ανακοινώνει τις υποψηφιότητες όσων έχουν υποβάλλει έγγραφη αίτηση υποψηφιότητας στο απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τις εκλογές, εκτός αν μέσα σε αυτή την προθεσμία δεν συμπληρωθούν πάνω από 9 υποψήφιοι, οπότε οι υποψηφιότητες υποβάλλονται και μέχρι την ημέρα των εκλογών.

Επίσης η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει την ψηφοδόχο και διανέμει σχετικό ψηφοδέλτιο, δίνοντας τις απαραίτητες εξηγήσεις για τον τρόπο της ψηφοφορίας. Εν γένει φροντίζει για την τήρηση της τάξης και την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Κάθε εκλογέας πρέπει να επιδεικνύει την ταυτότητά του στην Εφορευτική Επιτροπή και να σημειώνεται το όνομά του στον ειδικά καταρτισμένο ονομαστικό κατάλογο.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και στη συνέχεια ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά πλειοψηφίας, τόσο για το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και για την Ελεγκτική Επιτροπή.

Καθορίζει επίσης, ανάλογα με τον αριθμό ψήφων που πήρε ο καθένας, τη σειρά των αναπληρωματικών μελών, τα οποία είναι τόσα όσα και τα τακτικά μέλη.

Τέλος η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει, υπογράφει και τοποθετεί στον πίνακα των ανακοινώσεων πρακτικό των αρχαιρεσιών, καλεί τους επιτυχόντες σε πρώτη συνεδρίαση και παραδίδει τα ψηφοδέλτια και όλα τα σχετικά με τις αρχαιρεσίες στον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο περιλαμβάνονται, με αλφαβητική σειρά, όλοι οι υποψήφιοι, οπότε εκλέγονται, κατά σειρά, αυτοί που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους.

Τα ψηφοδέλτια γράφουν στο πάνω μέρος, με κεφαλαία γράμματα, τη φράση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών σε αλφαβητική σειρά. Στη συνέχεια γράφεται η φράση ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και ακολουθούν με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων μελών.

Οι ψηφοφόροι θα σημειώνουν με μπλε μολύβι, μέχρι 7 σταυρούς προτίμησης για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι 3 σταυρούς για την Ελεγκτική Επιτροπή. Κάθε άλλο σημείο επί του ψηφοδελτίου θα αποτελεί λόγο ακυρότητάς του.

Η διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει και για την εκλογή των αντιπροσώπων του Σωματείου σε τυχόν συσταθησόμενη Δευτεροβάθμια Οργάνωση.

Άρθρο 28: ΕΙΔΙΚΕΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Για την αντιμετώπιση εκτάκτων ή ειδικών θεμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ή η Γενική Συνέλευση καταρτίζουν Ειδικές – Επιστημονικές Επιτροπές από άτομα ειδικής κατάρτισης και γνώσεων που προέρχονται από τον καλλιτεχνικό – μουσικό χώρο ή από άλλες ειδικότητες, ανάλογα με τη φύση του θέματος. Στα μέλη τους μπορεί να καταβάλλεται ειδική αποζημίωση. Σε κάθε Επιτροπή συμμετέχει και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, για το οποίο δεν θεμελιώνεται δικαίωμα αποζημίωσης.

Άρθρο 29: ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η διάρκεια του Σωματείου είναι αόριστη.

Το Σωματείο διαλύεται:

α) Όταν τα μέλη του καταστούν λιγότερα από είκοσι (20).
β) Με δικαστική απόφαση, αν το ζητήσει η Διοίκησή του ή το 1/5 των μελών του ή η εποπτεύουσα αρχή για τους εξής λόγους:
1) αν, επειδή μειώθηκε ο αριθμός των μελών του ή από άλλα αίτια, είναι αδύνατο να αναδειχθεί διοίκηση ή γενικά να εξακολουθήσει να λειτουργεί το Σωματείο σύμφωνα με το καταστατικό,
2) αν ο σκοπός του Σωματείου εκπληρώθηκε ή αν από τη μακρόχρονη αδράνεια συνάγεται ότι ο σκοπός του έχει εγκαταλειφθεί και
3) αν το Σωματείο επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνον που καθορίζει το Καταστατικό ή αν ο σκοπός ή η λειτουργία του Σωματείου έχουν καταστεί παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη.
γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών. Η διάλυσή του αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση με απαρτία των ¾ των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών και απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.

Μετά την απόφαση για διάλυση του Σωματείου, ακολουθεί εκκαθάριση σύμφωνα με το Νόμο.

Η διάλυση του Σωματείου, όπως και αν επέλθει, καθώς και τα ονόματα των εκκαθαριστών, σημειώνονται στα οικεία βιβλία σωματείων, δίπλα στην εγγραφή του. Η σημείωση γίνεται ύστερα από αίτηση της Διοίκησης του Σωματείου ή της αρχής που προκάλεσε τη διάλυσή του.

Η περιουσία του Σωματείου περιέρχεται στα χωριά SOS και το Αρχείο του Σωματείου στον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο.

Άρθρο 30: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ


Η τροποποίηση του Καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών της. Η απόφαση για την τροποποίηση λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων τακτικών μελών.

Άρθρο 31: ΒΙΒΛΙΑ

Το Σωματείο τηρεί τα παρακάτω Βιβλία:

α) Βιβλίο Μητρώου Μελών: Αναγράφονται με αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός τηλεφώνου και η ημερομηνία εγγραφής, διαγραφής και επανεγγραφής κάθε μέλους.
β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στα παραπάνω βιβλία γράφονται οι συζητήσεις, προτάσεις, η γνώμη των μειοψηφούντων και οι αποφάσεις των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων.
Τα πιο πάνω Βιβλία τηρούνται από το Γενικό Γραμματέα.
ε) Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων: Καταχωρούνται, χρονολογικά, όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές του Σωματείου.
στ) Βιβλίο Περιουσίας: Καταγράφονται τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου.
Τα υπό στοιχεία ε) και στ) Βιβλία τηρούνται από τον Ταμία.
Τα Βιβλία, πριν τη χρήση τους, θεωρούνται από το εξουσιοδοτημένο προς τούτο όργανο.
ζ) Κάθε άλλο Βιβλίο που είναι απαραίτητο για τις ανάγκες του Σωματείου και προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 32: ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα και σήμα.

Η σφραγίδα φέρει την επωνυμία του Σωματείου και το έτος ίδρυσής του.

Άρθρο 33: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η επταμελής Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή θα ασκήσει το έργο της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει, με σκοπό την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής, σε διάστημα έξι (6) μηνών από τη νόμιμη αναγνώριση του παρόντος καταστατικού, εξουσιοδοτείται δε από τα ιδρυτικά μέλη που υπογράφουν το παρόν Καταστατικό και τα οποία την εξέλεξαν, να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες του παρόντος, οι οποίες τυχόν θα υποδειχθούν από την αρμόδια δικαστική αρχή κατά την έγκρισή του.

Άρθρο 34: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο από 34 άρθρα, συζητήθηκε, ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε (κατά άρθρο και στο σύνολο) σήμερα, 9/6/2019 από τα ιδρυτικά μέλη του στο Δημοτικό Ωδείο Αμαρουσίου, οδός Νιόβης αριθ. 7, όπου συνήλθαν σε συνεδρίαση και υπογράφεται ως έπεται.

Το Καταστατικό θα ισχύει από την δημοσίευση της διάταξης του Ειρηνοδικείου και την καταχώρηση αυτής στα οικεία βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.

[Αναγνώριση: 28/6/2019. Δημοσίευση:7/7/2019. Καταχώρηση: 16/9/2019.]