Αίτηση εγγραφής μέλους

Πατώντας εδώ θα οδηγηθείτε στην online αίτηση που πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά για να εγγραφείτε ως μέλος του Συλλόγου.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την ακόλουθη δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Στην online αίτηση εγγραφής θα πρέπει να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία που απαιτούνται εκ του νόμου και να δηλώσετε με ηλεκτρονικό τρόπο ότι συμφωνείτε (αντί υπογραφής).

Δήλωση συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

[Στοιχεία αιτούντος που συμπληρώνονται στην online αίτηση: Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Διεύθυνση, Αριθμός ταυτότητας, ΑΦΜ, Τηλέφωνο επικοινωνίας]

Δηλώνω ότι:

α) Ενημερώθηκα και χορηγώ στην Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΩΔΕΙΩΝ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ» τη ρητή συγκατάθεσή μου για τη συλλογή, την τήρηση σε ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου, τα οποία θα συλλεχθούν στο πλαίσιο της ίδρυσης, αναγνώρισης, εγγραφής τακτικών μελών και διενέργειας αρχαιρεσιών του ως άνω Σωματείου, σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

β) Συναινώ και αναγνωρίζω ως νόμιμη την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου, κατά το μέτρο που αυτή είναι απαραίτητη και σχετίζεται με τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μου ως τακτικού μέλους του Σωματείου.

γ)  Έλαβα γνώση για τα ειδικότερα δικαιώματα που μου παρέχει ο ως άνω Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, ήτοι:

  • Το δικαίωμα πληροφόρησής μου, εντός μηνός από την υποβολή του σχετικού αιτήματός μου, για το εάν υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα μου προσωπικού χαρακτήρα τα οποία βρίσκονται στην κατοχή της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του υπό σύσταση Σωματείου.
  • Το δικαίωμα πρόσβασής μου στα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ειδικώς σε πληροφορίες αναφορικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτών.
  • Το δικαίωμα προηγούμενης ενημέρωσής μου και συγκατάθεσής μου για την κοινοποίηση/διαβίβαση των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων μου προς τρίτους αποδέκτες στους οποίους μπορεί να κοινολογηθούν αυτά, ιδίως σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.
  • Το δικαίωμά μου για την υποβολή αιτήματος περί διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμού της επεξεργασίας αυτών.
  • Το δικαίωμα λήψης αντιγράφων, σε φυσική και σε ηλεκτρονική μορφή, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία.
  • Το δικαίωμά μου να αντιταχθώ στο μέλλον στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μου.
  • Το δικαίωμά μου να ανακαλέσω την παρούσα συγκατάθεση, ανά πάσα στιγμή.
  • Το δικαίωμά μου να υποβάλω καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ως εποπτική αρχή του υπεύθυνου επεξεργασίας, εάν κρίνω ότι υφίσταται παραβίαση των δικαιωμάτων μου.

δ)  Έλαβα γνώση ότι τα προσωπικά δεδομένα μου θα αποθηκευτούν για ορισμένο χρονικό διάστημα, σχετιζόμενο με τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτών, αποκλειστικά για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους.

ε) Κατανοώ τη σημασία της παρεχόμενης συγκατάθεσής μου περί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων μου και συναινώ ρητά και ανεπιφύλακτα στη συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση και αποθήκευση αυτών, για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς.